வியாழன், 15 ஏப்ரல், 2021

கோள்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்!


 1. புதன் (மெர்குரி): இதுதான் சூரிய குடும்பத்தின் முதல் கோள். சூரியனுக்கு மிக அருகில் இருக்கும் கோள். மிகச்சிறியது. இதற்கு துணை கோள்கள் இல்லை. ஒரு முறை சூரியனை சுற்றி வர 88 நாட்கள் ஆகும். அதாவது, பூமியின் 88 நாட்கள், புதனின் ஒரு ஆண்டுக்குச் சமம். சூரிய னுக்கு மிக அருகிலேயே இருப்பதால், சூரியனின் பளிச்சிடும் ஒளிக்கிடையே இதை பெரும்பாலான நேரங்களில் காண முடியாது. ஆனால், அதிகாலையிலும், மாலை வேளையிலும் புதன் கோளை தொடுவானத்தில் பார்க்க முடியும்.

2. வெள்ளி (வீனஸ்): இது இரண்டாம் கோள். மிகவும் வெப்பமான கோள். ஏனெனில், இக்கோளில் நிறைந்துள்ள கார்பன்-டை-ஆக்சைடு வாயு சூரியனின் வெப்பத்தை அதிக அளவில் உள்வாங்கிக் கொள்கிறது. வெள்ளி சூரியனை சுற்றிவர, 225 நாட்களாகும். இது பூமிக்கு மிக அருகில் உள்ள கோள். இரவில் அதிக அளவில் ஒளி வீசும் கோள் வெள்ளிதான். இதனை காலை விண்மீன் என்றும் மாலை விண்மீன் என்றும் அழைப்பர்.

3. பூமி (எர்த்): சூரியனிலிருந்து மூன்றாவதாக உள்ள கோள் பூமி. சூரியக் குடும்பத்தில் உயிர்கள் வாழும் ஒரே கோள் என்று கருதப்படுவது பூமி மட்டும்தான். சூரியனிலிருந்து குறிப்பிட்ட தொலைவில் இருப்ப தாலும், தண்ணீர் இருப்பதாலும், வளிமண்டலம் மற்றும் ஓசோன் அடுக்கு உயிர்கள் வாழ்வதற்கேற்ப இருப்பதாலும், பூமியில் உயிரினங்கள் நிறைந்து காணப் படுகின்றன. பூமிக்கு நிலா என்ற துணை கோள் உண்டு. நிலா தன்னை தானே சுற்றிக் கொண்டு, பூமியையும் சுற்றி வருகிறது. பூமி, சூரியனை முழுவதுமாக சுற்றி முடிக்க, 365 நாட்கள் அதாவது ஒரு வருடம் ஆகிறது.

4. செவ்வாய் (மார்ஸ்): சூரியனிலி ருந்து நான்காவதாகவும், பூமிக்கு அடுத்தபடி யாகவும் உள்ள கோள் செவ்வாய். இரும்பு ஆக்சைடு அதிகளவில் இருப்பதால், செவ்வாய் லேசான சிவப்பு நிறத்தில் காட்சியளிக்கிறது. இது சூரியனை ஒரு முறை சுற்றி வர எடுத்துக் கொள்ளும் கால அளவு 687 நாட்கள். இதை இரண்டு துணை கோள்கள் சுற்றி வருகின்றன. இதன் வளி மண்டலம் பெரும்பாலும் கார்பன் டை ஆக்சைடாலும் சிறிது நீராவியாலும் ஆனது.

5. வியாழன் (ஜூபிடர்): 5-ம் கோளான இது மிகப்பெரிய கோளாகவும் அறியப்படுகிறது. நம் பூமியைப் போல் 1300 பூமிகளை இதனுள் அடக்க முடியும். இது ஒரு வாயுக்கோள். இதன் வளிமண்டலம் பெரும்பாலும் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியம் வாயுக்களால் ஆனது. இதைச்சுற்றி தூசித் துகள்களால் ஆன வளையங்கள் உள்ளன. வியாழனில் ஒரு நாள் என்பது 10 மணி நேரம் மட்டுமே. இது சூரியனை ஒரு முறை சுற்றி வர 12 ஆண்டுகள் ஆகும். 75-க்கும் மேற்பட்ட துணைக்கோள்கள் வியாழனைச் சுற்றி வருகின்றன.

6. சனி (சாடர்ன்): சூரியனிலிருந்து ஆறாவது இடத்தில் இருக்கிறது. இது மஞ்சள் நிறமாகக் காட்சியளிக்கும். வியாழனுக்கு அடுத்தபடியாக, இரண்டாவது மிகப்பெரிய கோள் இது. சனியைச் சுற்றி அழகிய ஏழு வளையங்கள் உள்ளன. இக்கோளில் ஒரு நாள் என்பது 10.7 மணி நேரம். இது சூரியனை ஒருமுறை சுற்றிவர 29 ஆண்டுகள் ஆகிறது. சனிக்கோளை 53 துணை கோள்கள் சுற்றி வருகின்றன.

7. யுரேனஸ்: சூரியனிலிருந்து ஏழாவது இடத்தில் உள்ளது. இது மிகப்பெரிய பனிக்கோள். இதைச் சுற்றி 13 வளையங்கள் உள்ளன. இது பூமியைப் போல் 4 மடங்கு பெரியது. இக்கோளை 27 துணைக்கோள்கள் சுற்றி வருகின்றன.

8. நெப்டியூன்: இறுதியாக, சூரியனிலி ருந்து எட்டாவது இடத்தில், அதாவது யுரேன சுக்கு அடுத்து இருக்கும் கோள் நெப்டி யூன். இது தனது அச்சில் சுற்றிக் கொள்ள எடுத்துக் கொள்ளும் காலம் 17 மணி நேரம். இது சூரியனைச் சுற்றிவர 165 ஆண்டுகள் ஆகிறது. 14 துணைக்கோள்களையும் கொண்டது.

சூரியன்: சூரியக்குடும்பத்திலேயே மிகப் பெரியது சூரியன். இது ஒரு மிகச்சிறிய விண்மீன். இது முழுவதும் வாயுக்களால் ஆனது. சூரியனின் காந்தவிசை இக்குடும்பத்திலுள்ள அனைத்து கோள்கள் மற்றும் பிற பொருட்களை தன் புலத்திற்குள் வைத்துள்ளது.

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக